За Гимназијата

БРОШУРА

ФЛАЕР

ЛОГО

  1. Вовед

            ОСУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид е општинско средно училиште во кое се изведува настава согласно наставните планови и програми за гимназиско образование и е единствена гимназија од четирите средни училишта на подрачјето на општина Охрид.

  1. Историски осврт

            Почетоците на гимназиското образование во Охрид датираат од 1913 година кога е запишана првата генерација на ученици во гимназијата прво како двокласна, а потоа и како полна гимназија и таа година се смета како година на основање на Охридската гимназија.

            Наставата во актуелната зграда започнува да се изведува од 1928 година на српски јазик и гимназијата го носи називот ,,Гимназија Њ.В. Краља Александра I“.

            Во периодот од 1941 до 1944 год. наставата се одвива на буграски јазик, а конечно во актуелната форма гимназијата се основа со Решение на Президиумот на АСНОМ од 03.11.1944 год. како една од првите девет гимназии во слободна Македонија со настава на македонски јазик.

Во 1971 година е извршена интеграција на гимназијата со средното економско училиште „Мите Богоевски“  и во тој облик како гимназиско и стручно училиште функционира до 2014 година кога стручните паралелки се издвојуваат како посебно средно училиште.

3. Актуелна состојба

            – ПРАВНА РЕГУЛАТИВА

                        Основач: Совет на општина Охрид

                        Верификација: гимназиско образование со решение на Министерството за образование и наука бр.09-2469/1 од 15.05.2004 год.

                                    – јазично-уметничко подрачје комбинација А и Б

                                    – општествено-хуманистичко подрачје комбинација А и Б

                                    – природно-математичко подрачје комбинација А и Б

                        Раководење и управување: директор Весна Цветкоска, претседател на УО Снежана Цветковиќ

– ПРОСТОРНИ УСЛОВИ

Наставата се одвива во една зграда, во две смени.

            Локација:      ул.Димитар Влахов бр.71, Охрид

            Површина:   – училишна зграда 3.010 м2 ,

– спортска сала 136 м2 ,

– двор 4.080 м2 , од кои 303 м2 спортско игралиште.

            Простории: – 16 училници

                                    – 16 кабинети и лаборатории

                                    – 1 спортска сала со кабинет и соблекувални

                                    – 1 библиотека

                                    – 9 простории за управа, администрација, стручна служба и технички кадар

– 1 просторија за ученичка заедница

– 6 тоалети

– 6 остави и други помошни простории

            – УЧЕНИЦИ

                        Паралелки: 32 (по 8 во секоја година)

                        Број на ученици: 773 (318 машки , 455 женски)

            – КАДАР

                        Раководен кадар: 1 директор, 1 помошник директор, 1 раков. на смена

                        Наставен кадар: 52 наставници

                        Стручни соработници: 1 педагог, 1 психолог, 1 библиотекар

                        Административен кадар: 1 секретар, 1 сметководител

                        Технички кадар: 1 домаќин, 1 хаусмајстор, 6 хигиеничари

            – КОНТАКТ

                        тел.               +389 46 262217

                        e-mail.            osu-svetiklimentohridski-ohrid@schools.mk

                        web.                http://gimnazijaohrid.edu.mk