Наставни програми

Во ОСУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид се реализира настава од гимназиско образование во три наставни подрачја со по две комбинации на предмети или вкупно 6 групи (јазично-уметничко подрачје комбинации А и Б, општествено-хуманистичко подрачје комбинации А и Б, природно-математичко подрачје комбинации А и Б).

Учениците учат по иста програма во I и II година, а во III и IV година предметите се разликуваат зависно од избраното подрачје и комбинација.

Како втор странски јазик учениците можат да бираат да изучуваат помеѓу италијански јазик, француски јазик и германски јазик.

Наставен план за I година – гимназиско образование
Бр. Предмет Неделен фонд
1 Македонски јазик и литература 4
2 Математика 3
3 Англиски јазик 3
4 Втор странски јазик (италијански, француски, германски) 2
5 Историја 2
6 Географија 2
7 Физика 2
8 Хемија 2
9 Биологија 2
10 Информатика 2
11 Спорт и спортски активности 2
12 Ликовна уметност 2
13 Музичка уметност 1
Вкупно часови неделно: 29
Наставен план за II година – гимназиско образование
Бр. Предмет Неделен фонд
1 Македонски јазик и литература 4
2 Математика 3
3 Англиски јазик 3
4 Втор странски јазик (италијански, француски, германски) 2
5 Историја 2
6 Географија 2
7 Физика 2
8 Хемија 2
9 Биологија 2
10 Социологија 2
11 Спорт и спортски активности 2
12 Ликовна уметност 1
13 Музичка уметност 2
14 Изборен предмет* 2
Вкупно часови неделно: 31

*Се избира еден од предметите:
Говорење и пишување
Елементарна алгебра
Елементарна алгебра и геометрија
Етика
Информатичка технологија
Латински јазик

Наставен план за III година – Јазично уметничко подрачје – Комбинација А Наставен план за III година – Јазично уметничко подрачје – Комбинација Б
Бр. Предмет Неделен фонд Бр. Предмет Неделен фонд
1 Македонски јазик и литература 4 1 Македонски јазик и литература 4
2 Математика 3 2 Математика 3
3 Англиски јазик 3 3 Англиски јазик 3
4 Втор странски јазик (италијански, француски, германски) 2 4 Втор странски јазик (италијански, француски, германски) 2
5 Историја 2 5 Историја 2
6 Физика 2 6 Физика 2
7 Хемија 2 7 Хемија 2
8 Биологија 2 8 Биологија 2
9 Спорт и спортски активности 3 9 Спорт и спортски активности 3
10 Трет странски јазик (италијански, француски, германски) 3 10 Ликовна уметност 2
11 Латински јазик 2 11 Музичка уметност 2
12 Педагогија 2 12 Педагогија 2
Вкупно часови неделно: 30 Вкупно часови неделно: 29
Наставен план за III година – Општествено хуманистичко подрачје – Комбинација А Наставен план за III година – Општествено хуманистичко подрачје – Комбинација Б
Бр. Предмет Неделен фонд Бр. Предмет Неделен фонд
1 Македонски јазик и литература 4 1 Македонски јазик и литература 4
2 Математика 3 2 Математика 3
3 Англиски јазик 3 3 Англиски јазик 3
4 Втор странски јазик (италијански, француски, германски) 2 4 Втор странски јазик (италијански, француски, германски) 2
5 Историја 2 5 Историја 2
6 Физика 2 6 Физика 2
7 Хемија 2 7 Хемија 2
8 Биологија 2 8 Биологија 2
9 Спорт и спортски активности 3 9 Спорт и спортски активности 3
10 Социологија 2 10 Социологија 2
11 Латински јазик 2 11 Педагогија 2
12 Вовед во правото 2 12 Етика 2
Вкупно часови неделно: 29 Вкупно часови неделно: 29
Наставен план за III година – Природно математичко подрачје – Комбинација А Наставен план за III година – Природно математичко подрачје – Комбинација Б
Бр. Предмет Неделен фонд Бр. Предмет Неделен фонд
1 Македонски јазик и литература 4 1 Македонски јазик и литература 4
2 Математика 3 2 Математика 3
3 Англиски јазик 3 3 Англиски јазик 3
4 Втор странски јазик (италијански, француски, германски) 2 4 Втор странски јазик (италијански, француски, германски) 2
5 Историја 2 5 Историја 2
6 Физика 2 6 Физика 2
7 Хемија 2 7 Хемија 2
8 Биологија 2 8 Биологија 2
9 Спорт и спортски активности 3 9 Спорт и спортски активности 3
10 Алгебра 2 10 Географија 2
11 Линеарна алгебра и аналитичка геометрија 2 11 Латински јазик 2
12 Програмски јазици 2 12 Програмски јазици 2
Вкупно часови неделно: 29 Вкупно часови неделно: 29
Наставен план за IV година – Јазично уметничко подрачје – Комбинација А Наставен план за IV година – Јазично уметничко подрачје – Комбинација Б
Бр. Предмет Неделен фонд Бр. Предмет Неделен фонд
1 Македонски јазик и литература 4 1 Македонски јазик и литература 4
2 Математика 3 2 Математика 3
3 Англиски јазик 3 3 Англиски јазик 3
4 Втор странски јазик (италијански, француски, германски) 2 4 Втор странски јазик (италијански, француски, германски) 2
5 Филозофија 3 5 Филозофија 3
6 Бизнис и претприемништво 2 6 Бизнис и претприемништво 2
7 Спорт и спортски активности 3 7 Спорт и спортски активности 3
8 Трет странски јазик (италијански, француски, германски) 3 8 Драмска уметност 3
9 Латински јазик 2 9 Ликовна уметност 2
10 Компаративна книжевност 2 10 Музичка уметност 2
11 Психологија 2 11 Психологија 2
Вкупно часови неделно: 29 Вкупно часови неделно: 29
Наставен план за IV година – Општествено хуманистичко подрачје – Комбинација А Наставен план за IV година – Општествено хуманистичко подрачје – Комбинација Б
Бр. Предмет Неделен фонд Бр. Предмет Неделен фонд
1 Македонски јазик и литература 4 1 Македонски јазик и литература 4
2 Математика 3 2 Математика 3
3 Англиски јазик 3 3 Англиски јазик 3
4 Втор странски јазик (италијански, француски, германски) 2 4 Втор странски јазик (италијански, француски, германски) 2
5 Филозофија 3 5 Филозофија 3
6 Бизнис и претприемништво 2 6 Бизнис и претприемништво 2
7 Спорт и спортски активности 3 7 Спорт и спортски активности 3
8 Економија 3 8 Социологија 3
9 Менаџмент 2 9 Психологија 2
10 Историја 2 10 Историја 2
11 Логика 2 11 Филозофија (изборен) 2
Вкупно часови неделно: 29 Вкупно часови неделно: 29
Наставен план за IV година – Природно математичко подрачје – Комбинација А Наставен план за IV година – Природно математичко подрачје – Комбинација Б
Бр. Предмет Неделен фонд Бр. Предмет Неделен фонд
1 Македонски јазик и литература 4 1 Македонски јазик и литература 4
2 Математика 3 2 Математика 3
3 Англиски јазик 3 3 Англиски јазик 3
4 Втор странски јазик (италијански, француски, германски) 2 4 Втор странски јазик (италијански, француски, германски) 2
5 Филозофија 3 5 Филозофија 3
6 Бизнис и претприемништво 2 6 Бизнис и претприемништво 2
7 Спорт и спортски активности 3 7 Спорт и спортски активности 3
8 Физика 3 8 Физика 3
9 Математичка анализа 3 9 Хемија 3
10 Програмски јазици 3 10 Биологија 3
Вкупно часови неделно: 29 Вкупно часови неделно: 29