Наставен кадар

СТРУЧЕН АКТИВ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Професори по македонски јазик и литература
Славе Димоски, Грета Пипиле, Славка Јанеска, Светлана Голабоска, Светлана Огненова, Ирена Бачиќ, Светлана Велкоска

 Дипломиран професор по Македонски јазик и книжевност при УКИМ „Св. Кирил и Методиј“

СТРУЧЕН АКТИВ ПО СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ 
Професори по англиски јазик
Сузана Ристеска, Даниела Спироска, Ана Топенчарова Коваческа, Нела Коњановска-Танеска
Професори по германски јазик
Ирена Ѓурчиноска-Талевска 
Професори по италијански јазик
Кристина Љубисављевиќ, Милијана Машановиќ, Ленче Ристевска 
Професори по француски јазик
Надица Николоска
Професори по латински јазик

Стефан Каневчев


СТРУЧЕН АКТИВ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Професори по математика
Валентин Чачор, Сузана Недеска-Маркоска, Влатко Речкоски, Вера Јовческа, Снежана Цветковиќ, Александра Томоска
Професори по информатика

Марија Попоска, Жаклина Лазаревска


СТРУЧЕН АКТИВ ПО БИОЛОГИЈА
Професори по биологија

Екатерина Бојческа, Весна Цветкоска, Славица Кичеец


СТРУЧЕН АКТИВ ПО ХЕМИЈА
Професори по хемија

Вера Гушевска-Војнеска, Јасминка Иваноска, Билјана Стевоска


СТРУЧЕН АКТИВ ПО ФИЗИКА
Професори по физика

Димитрија Паункоски, Марија Сиљаноска, Јасмина Јанева


СТРУЧЕН АКТИВ ПО ГЕОГРАФИЈА

Професори по географија

Менка Ѓореска, Никола Тренески


СТРУЧЕН АКТИВ ПО ИСТОРИЈА

Професори по историја

Љубиша Машановиќ, Звонко Трпески, Ристо Николески


СТРУЧЕН АКТИВ ПО ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ
Професори по филозофија, етика и логика
Весна Мишевска, Виткорија Георгиевска
Професори по социологија
Рената Арнаудова

Професори по педагогија и психологија

Славица Тримчева
Професори по економска група на предмети
Војо Илоски
Професори по вовед во правото
Александар Кичеец

СТРУЧЕН АКТИВ ПО УМЕТНОСТИ
Професори по музичка уметност
Александар Димоски, Љупчо Аслимоски
Професори по ликовна уметност
Катерина Слатиноска

СТРУЧЕН АКТИВ ПО СПОРТ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ
Професори по спорт и спортски активности
Наум Јамандиев, Наум Рилкоски, Соња Думбалоска-Делова, Олгица Грозданова