Наставен кадар

СТРУЧЕН АКТИВ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Професори по македонски јазик и литература
Светлана Голабоска, професор по македонски јазик со историја на книжевност на народите на СФРЈ
Славка Јанеска, професор по историја на книжевност на народите на СФРЈ со македонски јазик
Грета Пипиле, професор по македонска книжевност и јужнословенски книжевности со македонски јазик; магистер по образование на надарени и талентирани
Светлана Огненова, професор по македонска книжевност и јужнословенски книжевности со македонски јазик
Ирена Бачиќ, професор по македонска книжевност и јужнословенски книжевности со македонски јазик

Светлана Велкоска, дипломиран професор по македонски јазик и книжевност

Перчо Божиновски, дипломиран професор по македонски јазик и литература ; магистер по филолошки науки во областа македонски јазик
Maријана Танеска, дипломиран професор по македонска книжевност и јужнословенски книжевности со македонски јазик

СТРУЧЕН АКТИВ ПО СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ 
Професори по англиски јазик
Даниела Спироска, професор по англиски јазик и книжевност
Ана Топенчарова Коваческа, професор по англиски јазик и книжевност
Нела Коњановска-Танеска, професор по англиски јазик и литература
Сузана Ристеска, професор по англиски јазик и книжевност – наставна и преведувачка насока
Љубинка Јанева Дукоска, професор по англиски јазик и книжевност со македонски јазик
Професори по германски јазик
Ирена Ѓурчиноска-Талевска, професор по германски и книжевност
Радмила Толеска Таламаноска, дипломиран професор по германски јазик и книжевност
Професори по италијански јазик
Кристина Љубисављевиќ Петровска, професор по италијански јазик и книжевност со српски јазик; магистер по дидактика и промоција на италијански јазик и култура
Милијана Машановиќ Стојческа, професор по италијански јазик и книжевност со македонски јазик
Професори по француски јазик
Надица Николоска Филипоски, дипломиран професор по француски јазик и книжевност
Професори по латински јазик
Стефан Каневчев – дипломиран класичен филолог

СТРУЧЕН АКТИВ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Професори по математика
Валентин Чачор, дипломиран професор по математика
Сузана Недеска-Маркоска, дипломиран професор по математика
Вера Јовческa, дипломиран професор по математика
Снежана Цветковиќ, дипломиран професор по математика
Александра Томоска, дипломиран професор по математика
Влатко Речкоски, дипломиран професор по математика; магистер на математички науки
 
Професори по информатика

Ѓоко Доревски, дипломиран информатичар; магистер по информатика

Елизабета Левеска, дипломиран професор по информатика; магистер по менаџмент на човечки ресурси

Дарко Цветкоски, дипломиран инженер по информатика; специјалист по информациско-комуникациски технологии


СТРУЧЕН АКТИВ ПО БИОЛОГИЈА

Професори по биологија

Славица Кичеец, дипломиран професор по биологија

Весна Цветкоска, дипломиран биолог

Емилија Трајческа, дипломиран биолог – професор по биологија


СТРУЧЕН АКТИВ ПО ХЕМИЈА
Професори по хемија
Вера Гушевска-Војнеска, дипломиран професор по хемија

Јасминка Иваноска, дипломиран професор по хемија

Билјана Стевоска, дипломиран инженер по хемија

Христина Кузманоска, дипломиран инженер по хемија – аналитичка биохемија


СТРУЧЕН АКТИВ ПО ФИЗИКА
Професори по физика
Марија Сиљаноска, дипломиран професор по физика
Јасмина Јанева, дипломиран професор по физика
Димитрија Паункоски, дипломиран инженер по физика

СТРУЧЕН АКТИВ ПО ГЕОГРАФИЈА

Професори по географија

Менка Ѓореска, дипломиран географ

Никола Тренески, дипломиран професор по географија


СТРУЧЕН АКТИВ ПО ИСТОРИЈА

Професори по историја

Григор Ангеличин – Жура, дипломиран историчар – археолог

Mихаил Патчев, дипломиран историчар ; магистер по историски науки

Елена Николоска, дипломиран историчар


СТРУЧЕН АКТИВ ПО ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ
Професори по филозофија, етика и логика
Јане Богоески, дипломиран професор по филозофија
Тања Билко, дипломиран професор по филозофија
Професори по социологија
Рената Арнаудова, дипломиран социолог

Професори по педагогија и психологија

Марија Чанова, дипломиран педагог / дипломиран психолог; магистер по психологија

Професори по економска група на предмети
Војо Илоски, дипломиран економист

СТРУЧЕН АКТИВ ПО УМЕТНОСТИ
Професори по музичка уметност
Љупчо Аслимоски, дипломиран музичар теоретичар педагог
Александар Димоски, дипломиран флејтист, магистер по флејта
Професори по ликовна уметност
Катерина Слатиноска, дипломиран вајар со модно креирање
Филип Илиески, дипломиран ликовен педагог со сликарство

СТРУЧЕН АКТИВ ПО СПОРТ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ
Професори по спорт и спортски активности
Николче Стојковски, дипломиран професор по физичка култура
Наум Јамандиев, дипломиран професор по физичка култура
Наум Рилкоски, дипломиран професор по физичка култура
Боро Размоски,  дипломиран професор по физичка култура