Наставен кадар

СТРУЧЕН АКТИВ ПО МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК И ЛИТЕРАТУРА
Професори по македонски јазик и литература

Светлана Велкоска, дипломиран професор по македонски јазик и книжевност

Славе Димоски, професор по историја на книжевност на народите на СФРЈ со македонски јазик
Славка Јанеска, професор по историја на книжевност на народите на СФРЈ со македонски јазик
Светлана Голабоска, професор по македонски јазик со историја на книжевност на народите на СФРЈ
 
Грета Пипиле, професор по македонска книжевност и јужнословенски книжевности со македонски јазик
Светлана Огненова, професор по македонска книжевност и јужнословенски книжевности со македонски јазик
Ирена Бачиќ, професор по македонска книжевност и јужнословенски книжевности со македонски јазик

СТРУЧЕН АКТИВ ПО СТРАНСКИ ЈАЗИЦИ 
Професори по англиски јазик
Ана Топенчарова Коваческа, професор по англиски јазик и книжевност
Сузана Ристеска, професор по англиски јазик и книжевност
Даниела Спироска, професор по англиски јазик и книжевност
Нела Коњановска-Танеска, професор по англиски јазик и литература
Професори по германски јазик
Радмила Толеска Таламаноска, професор по германски и книжевност
Ирена Ѓурчиноска-Талевска, професор по германски и книжевност
Професори по италијански јазик
Милијана Машановиќ Стојческа, професор по италијански јазик и книжевност со македонски јазик
Ленче Ристевска, дипломиран филолог по италијански јазик и книжевност со шпански јазик, професор по англиски јазик и книжевност
Кристина Љубисављевиќ Петровска, професор по италијански јазик и книжевност со српски јазик, магистер по дидактика и промоција на италијански јазик и култура
Професори по француски јазик

Надица Николоска, професор по француски јазик и книжевност

Професори по латински јазик
Стефан Каневчев – дипломиран класичен филолог

СТРУЧЕН АКТИВ ПО МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА
Професори по математика
Сузана Недеска-Маркоска, дипломиран професор по математика
Вера Јовческa, дипломиран професор по математика
Александра Томоска, дипломиран професор по математика
Снежана Цветковиќ, дипломиран професор по математика
Валентин Чачор, дипломиран професор по математика
Влатко Речкоски, дипломиран професор по математика, магистер на математички науки
 
Професори по информатика
Афродита Петровска, дипломиран по компјутерски науки
Елизабета Левеска, дипломиран професор по информатика, магистер по менаџмент на човечки ресурси


СТРУЧЕН АКТИВ ПО БИОЛОГИЈА

Професори по биологија

Екатерина Бојческа, дипломиран биолог

Славица Кичеец, дипломиран професор по биологија

Николина Трпоска, дипломиран инженер по преработка на анимални производи

Марија Питошеска, дипломиран биолог – професор по биологија


СТРУЧЕН АКТИВ ПО ХЕМИЈА
Професори по хемија
Вера Гушевска-Војнеска, дипломиран професор по хемија

Билјана Стевоска, дипломиран инженер по хемија

Јасминка Иваноска, дипломиран професор по хемија


СТРУЧЕН АКТИВ ПО ФИЗИКА
Професори по физика
Јасмина Јанева, дипломиран професор по физика

Димитрија Паункоски, дипломиран инженер по физика

Марија Сиљаноска, дипломиран професор по физика

 


СТРУЧЕН АКТИВ ПО ГЕОГРАФИЈА

Професори по географија

Менка Ѓореска, дипломиран географ

Никола Тренески, дипломиран професор по географија


СТРУЧЕН АКТИВ ПО ИСТОРИЈА

Професори по историја

Звонко Трпески, дипломиран професор по историја

Ристо Николески, дипломиран професор по историја

Љубиша Машановиќ, дипломиран професор по историја


СТРУЧЕН АКТИВ ПО ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ
Професори по филозофија, етика и логика
Јане Богоески, дипломиран професор по филозофија
Тања Билко, дипломиран професор по филозофија
Професори по социологија
Рената Арнаудова, дипломиран социолог

Професори по педагогија и психологија

Славица Тримчева
Професори по економска група на предмети
Војо Илоски, дипломиран економист
Професори по вовед во правото

Љупчо Танчески


СТРУЧЕН АКТИВ ПО УМЕТНОСТИ
Професори по музичка уметност
Александар Димоски
Љупчо Аслимоски, дипломиран музичар теоретичар педагог
Професори по ликовна уметност
Катерина Слатиноска

СТРУЧЕН АКТИВ ПО СПОРТ И СПОРТСКИ АКТИВНОСТИ
Професори по спорт и спортски активности
Наум Јамандиев, Наум Рилкоски, Соња Думбалоска-Делова, Олгица Грозданова