ЈАВЕН ОГЛАС – ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ

Врз основа на член 19 од Правилникот за начинот на изведување на училишните екскурзии на учениците од средните училишта, Комисијата за спроведување на постапката за матурско патување при ОСУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид, објавува

ЈАВЕН ОГЛАС – ПОКАНА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ПОНУДИ

1. Договорен орган

назив: Општинско средно училиште „Св.Климент Охридски“ – Охрид

адреса: ул.Димитар Влахов бр.71, 6000 Охрид

интернет адреса: http://gimnazijaohrid.com/

контакт: тел.046 262217 е-пошта svklimentohridski@yahoo.com

2. Oпис на услугата

Матурско патување со учениците од IV година во учебната 2016/2017 год. во Хрватска со посета на Загреб, Пула, Бриони, Ровињ и Белград во периодот прва половина на мај 2017 год.

3. Минималните услови кои треба да ги исполни понудувачот и документите кои треба да ги достави како доказ за исполнување на условите се наведени во тендерската документација составен дел на овој оглас, која може да се подигне лично кај секретарот на училиштето или да се преземе ТУКА 

4. Критериум за избор на најповолна понуда е најниската цена.

5. Рок, место и начин на доставување на понудите

Понудата заедно со целокупната документација се доставува до ОСУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид ул.Димитар Влахов бр.71, 6000 Охрид во затворен плик со назнака „Понуда по јавен оглас за матурско патување со учениците од IV година“ и забелешка „не отварај“, во рок од 5 (пет) работни дена од денот на објавување на огласот.

Комисија за спроведување на постапката за матурско патување при ОСУ„Св.Климент Охридски“ – Охрид