РАСПОРЕД НА ПРОСТОРИИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИНТЕРНИ ИСПИТИ ОД ДРЖАВНА МАТУРА

 17.06.2019 ГОД.

ГИМНАЗИЈА ПРИЗЕМЈЕ

Информатика – кабинет по информатика

ГИМНАЗИЈА I КАТ

Хемија 1, 2 и 3

Биологија 1 и 2

Физика 1 и 2

ГИМНАЗИЈА II КАТ

Физика 3 и 4

Ликовна уметност

Латински јазик

Филозофија 1, 2, 3 и 4

Социологија

ГИМНАЗИЈА ПОТКРОВЈЕ

Музичка уметност – кабинет по музичка уметност

 

18.06.2019 ГОД.

ГИМНАЗИЈА I КАТ

Географија  1 и 2

СПИСОК НА КАНДИДАТИ  ТУКА