Резултати од спроведената презентација и одбрана на проектните задачи од државната матура 2019/2020

Филозофија ТУКА

Психологија ТУКА

Англиски јазик ТУКА

Биологија ТУКА

Информатика ТУКА

Ликовна уметност ТУКА

Социологија ТУКА

Економија; Менаџмент; Бизнис и претприемништво ТУКА

Хемија ТУКА

Латински јазик; Француски јазик ТУКА

Физика ТУКА

Македонски јазик и литература ТУКА

Математика ТУКА

Спорт и спортски активности ТУКА

Музичка уметност ТУКА

 

                                                                    Училишна матурска комисија
                                                                                  Претседател,
                                                                                Весна Цветкоска