ОГЛАС за набавка на интернет услуги

ПРАВЕН ОСНОВ: Член 40 од Законот за јавни набавки чиј вкупен износ за набавка на услуги не е поголем од  1000 eur. во денарска противвредност без данок на додадена вредност.

 

ДОГОВОРЕН ОРГАН

ОСУ „Св. Климент Охридски“-Охрид

Адреса: ул: „Димитар Влахов“ бр. 71

6000

Охрид

Лице/Телефон за контакт: Бојан Петровски 071 366118

Дополнителни информации може да се добијат на горната адреса.

 

ПРЕДМЕТ НА  НАБАВКА

1.      Набавка на: Пакет интернет услуги за потребите на ОСУ „Св. Климент Охридски“-Охрид

  1. Проценета вредност: 30.000,- денари со вклучен ДДВ
  2. Технички карактеристики на пакетот:
  • Брзина (download/upload) до 200/200 Mbps;
  • Вклучен сообраќај од минимум 4 ТB;
  1. Посета на локација со претходна најава и договор на телефон: 071 362800 Даниел Печијарески
  2. Критериум за избор на најповолна понуда е најниската цена
  3. Договорниот орган го задржува правото да го раскине договорот по сопствено видување.

ДОСТАВА НА ПОНУДА

Сите заинтересирани правни и физички лица понуда можат да достават на следната адреса:

ОСУ „Св. Климент Охридски“-Охрид

Адреса: ул: „Димитар Влахов“ бр. 71

6000 Охрид

преку пошта, лично во архивата на училиштето или на следната електронска пошта: svklimentohridski@yahoo.com најдоцна до 28.09.2020 год. до 11:00 часот.

со назнака „Понуда за оглас за набавка на интернет услуги

 

*Понудите испратени со електронска пошта потребно е, уредно да се потпишани, печатирани и во скенирана форма испратени на горенаведената електронска пошта.

Образецот на понудата е даден ТУКА .