Резултати од проектна задача – матура 2020/2021

Математика – ТУКА

Социологија; Вовед во правото – ТУКА

Германски јазик – ТУКА

Италијански јазик – ТУКА

Mакедонски јазик и литература – ТУКА

Биологија – ТУКА

Физика – ТУКА

Информатика – ТУКА

Хемија – ТУКА

Филозофија – ТУКА

Географија – ТУКА

Англиски јазик – ТУКА

Економија; Менаџмент; Бизнис и претприемништво – ТУКА

Историја – ТУКА

Ликовна уметност – ТУКА

Музичка уметност – ТУКА