Распоред за полагање државна матура за 05.06.2021 год.

  • Учениците задолжително да носат заштитна маска за цело времетрање на полагањето
  • Учениците да носат лична карта или друг документ лична идентификација и прибор за пишување
  • Со влегување се започнува од 9:15 часот

Распоред на кандидатите по простории ТУКА

Распоред на простории ТУКА

Протокол за спроведување на полагањето ТУКА