Резултати од екстерните испити од државна матура 2020 /2021

Математика ТУКА

Англиски јазик ТУКА

Македонски јазик и литература ТУКА

Германски јазик ТУКА

Рок за прием на приговори 6 и 7 јули од 9 до 15 часот.

Упатство за подносителите на приговори ТУКА

Формулар на приговор ТУКА

Изјава за согласност за користење на личните податоци ТУКА

Примерок од пополнета уплатница ТУКА