РЕЗУЛТАТИ ОД ЕКСТЕРНИТЕ ИСПИТИ ОД ДРЖАВНАТА МАТУРА

Македонски јазик и литература ТУКА

Англиски јазик ТУКА

Германски јазик ТУКА

Математика ТУКА

РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИГОВРИ 05.07.2022 до 15 часот .

Упатство за подносителите на приговори ТУКА

Формулар за приговор ТУКА

Изјава од подносителот на приговорот ТУКА

Пример за пополнета уплатница ТУКА