Изложба на книги во нашето училиште

Во училишната зграда отворена е изложба на книги дел од нашиот библиотечен фонд кои се печатени во првата деценија од Кодификацијата на македонскиот јазик (1944-1955 г.).Има и оддел именуван “Претходници” (1861-1939) каде се изложени вредните изданија на Зборникот од Миладиновци ( прво македонско издание),”Македонска песнарка” – Ѓоргија Пулески(1876),”Абецедарот” (1925),”За македонските работи”(1903) и “Бели мугри” (1939).