Резултати од eкстерните испити од државната матура 2022/2023

Македонски јазик и литературa – ТУКА

Математика – ТУКА

Англиски јазик – ТУКА

Германски јазик – ТУКА

Рок за прием на приговори 5 и 6 јули од 9 до 15 часот.

Упатство за подносителите на приговори – ТУКА

Формулар на приговор – ТУКА

Изјава за согласност за користење на личните податоци – ТУКА

Примерок од пополнета уплатница – ТУКА