Kонкурс за учество во Еразмус+ проект Sport and Art Heal the Soul

Во согласност со правилата од грантот за Проектот К152 –YOU-833286B4  Sport and Art Heal the Soul, кој е финансиски поддржан и се спроведува во рамките на Програмата Еразмус+ на Европската Унија, а менаџирана од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност,  Директорот нa ОСУ „Св. Климент Охридски“  од Охрид  распишува:

К  О  Н  К  У  Р  С

за аплицирање за избор на 14 ученици од трета година (7 машки и 7 женски) кои преку овој проект би биле вклучени во Еразмус+ мобилностa што ќе се одржи во Младеновац, Србија во периодот 1-5.10.2023

Учениците кои се заинтересирани да учествуваат во оваа мобилност треба да достават:

  • Мотивационо писмо;
  • CV
  • Пополнет формулар (кој може да се преземе од педагошко-психолошка служба или од ТУКА).

Документацијата се доставува до секретарот на училиштето не подоцна од 7.9.2023 година.

Сите апликанти ќе бидат повикани на интервју на датум кој дополнително ќе биде определен. За интервјуто апликантите треба да подготват усна презентација на тема поврзана со темата на проектот Sport and Art Heal the Soul.:

Критериуми за избор на ученици за учество во проектот:

  • успех од претходната година (во случај повеќе кандидати да имаат одличен успех, се зема во предвид и полугодишниот успех)
  • поведение
  • мотивационо писмо
  • усна презентација

Во случај на исполнетост на основните критериуми од страна на повеќе кандидати, предност имаат ученици кои припаѓаат на ранлива категорија ученици (ученици со самохран родител, ученици чии родители се приматели на социјална помош, ученици со посебни образовни потреби), како и ученици кои претходно не биле вклучени во други Еразмус+ проекти.

Датум                                                                              

04.09.2023