Резултати од eкстерните испити од државната матура 2023/2024

Македонски јазик и литературa – положиле ТУКА , не положиле ТУКА , полагал со помош ТУКА

Математика – положиле ТУКА

Англиски јазик – положиле ТУКА , не положиле ТУКА , полагал со помош ТУКА

Германски јазик – ТУКА

Рок за прием на приговори 5 и 8 јули од 10 до 13 часот, 9 јули од 11 до 14 часот.

Упатство за подносителите на приговори – ТУКА

Формулар на приговор – ТУКА

Изјава за согласност за користење на личните податоци – ТУКА

Примерок од пополнета уплатница – ТУКА