Раководен тим

ДИРЕКТОР  – Весна Цветкоска

ПОМОШНИК ДИРЕКТОР – Славка Јанеска

РАКОВОДИТЕЛ НА СМЕНА – Марија Чанова

 

АДМИНИСТРАТИВЕН КАДАР

СЕКРЕТАР – Бојан Петровски


СТРУЧНА СЛУЖБА
ПЕДАГОГ – Марија Чанова
ПСИХОЛОГ  – Алберта Гулицовска
БИБЛИОТЕКАР – Мери Љаљаковска