Kонкурс за учество во Еразмус+ проект: Liter,Liter Ecological Environment

Во согласност со правилата од грантот за Еразмус+ проектот  2023-1-TR01 – KA210-SCH-000156764 ,,Liter,Liter Ecological Environment”, кој е финансиски поддржан и спроведуван во рамките на Програмата Еразмус+ на Европската Унија, а менаџирана од страна на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност,  Директорот нa ОСУ „Св. Климент Охридски“, од Охрид  распишува:

К  О  Н  К  У  Р  С

за аплицирање на 12 ученика од  II и III година кои преку овојпроект за рециклирање и екологија би биле вклучени во Еразмус+ програмата , односно мобилностите  што  ќе се одржуваат во периодот помеѓу  декември 2023 година и  декември 2024 година во:

Турција, Романија и Полска

Учениците кои се заинтересирани да аплицираат за оваа обука треба да достават:

  • Мотивационо писмо;
  • CV;
  • Пополнат формулар (може да се преземе ТУКА или во психолошко –педагошката служба).

Документацијата се доставува до секретарот на училиштето, не подоцна од 13.10.2023 година. Сите апликанти ќе бидат повикани на интервју на датум кој дополнително ќе биде определен. За интервјуто апликантите треба да подготват усна презентација на следнава тема:

Recycling as an essential element for a more beautiful world

Критериуми за избор на ученици за учество во проектот:

  •  учество во еколошки акции
  • општи познавање за значењето и примената на рециклирањето
  • успех од претходната година
  • поведение
  • мотивационо писмо
  • усна презентација

Во случај на исполнетост на основните критериуми од страна на повеќе кандидати, предност имаат ученици кои припаѓаат на ранлива категорија ученици (ученици со самохран родител, ученици чии родители се приматели на социјална помош, ученици со посебни образовни потреби), како и ученици кои претходно не биле вклучени во други Еразмус+ проекти. 

  • Откако ќе бидат избрани соодветните кандидати, со извлекување ќе се избере кој кандидат во која мобилност/држава ќе учествува.

04.10.2023, Охрид                             Директор: Светлана Велкоска